Mišljenja Priče O nama Angažman Reports Politika Privatnosti Pridruži se
Pridruži se U-Reportu, tvoj glas je važan
Politika Privatnosti

Zdravo!


Želimo da se svi koji se prijave na Platformu „U-Report Bosna i Hercegovina“ (u daljem tekstu: Platforma „U-Report Bosna i Hercegovina“ ili Platforma) osjećaju dobro, sigurno i da znaju da su lični podaci koje podijele sa nama na sigurnom. Ova politika privatnosti (nadalje ćemo je zvati: „Politika privatnosti“) služi da ti predstavi kako obrađujemo, dakle prikupljamo, koristimo i čuvamo tvoje lične podatke (a to su podaci koji te razlikuju od svih drugih, kao što su, na primer tvoje ime, prezime, tvoja adresa, tvoj broj telefona, ali i svaki drugi podatak koji nešto govori o tebi).

Ova Politika privatnosti se u budućnosti može mijenjati, pa te molimo da ne zaboraviš da s vremena na vrijeme svratiš i provjeriš da li u njoj ima nekih promjena. Mi ćemo, u slučaju bilo kakve promjene Politike privatnosti, tu promjenu jasno navesti na našoj internet stranici, a moguće i na druge načine.

Naša misija je da se prema tebi odnosimo otvoreno i sa punim poštovanjem. Zbog toga, podstičemo te da u nastavku pročitaš više o tome kako ćemo se brinuti o tvojim ličnim podacima, kao i da znaš da je njihova zaštita nama važna jednako koliko i tebi.

 1. Ko smo mi ? Mi smo Dječiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF u Bosni i Hercegovini, u ulici Zmaja od Bosne b.b, u Sarajevu. Naša osnovna djelatnost su prava i dobrobit djece. Naš cilj je da sva djeca i mladi ostvare svoje pune potencijale. Više o nama možeš pročitati na internet stranici UNICEF Bosna i Hercegovina.

 Platforma „U-Report Bosna i Hercegovina“ je pokrenuta novembra 2018. godine. Platforma je dio globalne U-Report digitalne platforme.


Platforma „U-Report Bosna i Hercegovina“ je digitalna platforma za izvještavanje, konsultovanje i informisanje mladih, kreirana da bude mjesto gdje mladi od 15 godina i stariji mogu da, kroz popunjavanje onlajn anketa, brzo i efikasno, na tzv. „zatvoren“ (biranjem između više već ponuđenih odgovora) ili „otvoren“ (davanjem odgovora svojim riječima) način, iskažu svoja mišljenja o temama koje su im bitne. Unicef potom te informacije statistički obrađuje i podatke dalje dijeli sa zajednicom i donosiocima odluka radi boljeg kreiranja strateških i programskih rješenja, prilagođenih mladima. Takvi podaci se, u statističkom obliku, mogu sortirati prema uzrastu, polu i lokaciji.


Državne institucije, udruženja, međunarodne organizacije, mediji mogu da koriste rezultate anketa na U-Report platformi u svom radu na projektima, razvijanju propisa, politika i strategija kao i za analizu i mjerenje napretka u različitim oblastima koje se odnose na djecu i mlade.


U pogledu tvojih ličnih podataka koje prikupljamo putem Platforme, mi ćemo biti Rukovalac tih podataka (pa ćemo se u ovom tekstu nadalje zvati i „Rukovalac“ ili „mi“). Kao Rukovalac, mi određujemo:
 - koji tvoji lični podaci su nam potrebni;

 - zbog čega ćemo ti tražiti te lične podatke (takozvana „svrha obrade“);

 - da li ćemo te lične podatke dijeliti sa nekim drugim, ili ne, i, ako da, iz kojih razloga;

 - koliko dugo će se tvoji podaci čuvati.

 Posvećeni smo zaštiti tvojih ličnih podataka i ulažemo sve napore da obezbjedimo da se tvoji lični podaci obrađuju na pošten, otvoren i jasan način.


 2. Kako prikupljamo lične podatke od tebe

 Informacije i lične podatke od tebe prikupljamo na sljedeći način:

 Na Platformu se možeš prijaviti preko Vibera, tako što ćeš jednostavno potražiti U-Report BiH i napišite nam bilo koju poruku da biste počeli registraciju. Nakon toga se pokreće postupak registracije. Ukucavanjem riječi „da“ daješ saglasnost i počinješ da odgovaraš na pitanja iz ankete:
 1. Kog si pola?;

 2. Koliko imaš godina?;

 3. Odakle si?;

 4. Da li pripadaš nekoj od pobrojanih grupa?;

 Napominjemo da se na Internet stranici Platforme na adresi: U-Report Bosnia and Herzegovina (ureport.in) ne prikupljaju nikakvi lični podaci niti na njoj koristimo tehnologiju „kolačića“ (na engleskom jeziku „cookies“).

 Prilikom tvog korišćenja Platforme, možemo doći u posjed tvoje IP adrese (engl. Internet Protocol address). U pitanju je jedinstveni broj, sličan telefonskom broju, koji koriste mašine (najčešće računari ili Android uređaji) u međusobnom saobraćaju putem interneta uz korišćenje internet protokola uređaja sa kog pristupaš tim mrežama, kao i još nekih informacija u vezi sa tvojim pristupom poput datuma i vremena pristupa, internet pretraživača koji koristiš i ime tvog internet provajdera. IP adresa može te (ali i ne mora) identifikovati i stoga ćemo se i prema njoj odnositi kao i prema bilo kom drugom tvom ličnom podatku.

 3. Lični podaci koje prikupljamo i zašto ih koristimo

 Lični podaci

 Lični podaci koje prikupljamo od tebe su ograničeni na pol, godinu rođenja, grad u kome imaš prebivalište, podatak da li si dijelom neke od marginaliziranih grupa u BiH, kao i IP adresu i podatke u vezi sa njom.

Takođe, tokom davanja odgovora na razne ankete (na primjer: Kako bi opisao/la svoje raspoloženje u posljednjih 6 meseci i sl.) ti možeš dati i neke dodatne podatke o svom zdravstvenom stanju.

 Kao što si već zaključio, Platforma ne prikuplja tvoje lične podatke kao što su ime i prezime ili adresa prebivališta, tako da su ankete koje popunjavaš potpuno anonimne i podaci koje daješ su agregirani odnosno anonimizirani. Platforma je osmišljena tako da daje statističke podatke o pitanjima koja postavlja korisnicima Platforme. Međutim, sve podatke koje daješ, Unicef kao Rukovalac može povezati sa tvojom IP adresom tako da su to ipak tvoji lični podaci. Treba naglasiti da sve tvoje lične podatke posjeduje i čuva jedino i isključivo Unicef Bosne i Hercegovine kao Rukovalac.

 Ove podatke prikupljamo isključivo na način i u trenutku koji smo opisali u prethodnoj sekciji ove Politike privatnosti.

 U izuzetnim situacijama, ako se tokom korištenja Platforme ustanovi da tebi ili nekom tebi bliskom prijeti opasnost po život i zdravlje, Rukovalac će sve tvoje podatke koji su potrebni proslijediti policiji i/ili drugim nadležnim organima.

 Svrha za koju su nam potrebni tvoji lični podaci

 Tvoji podaci su nam potrebni isključivo radi onlajn odgovaranja na pitanja iz anketa i stvaranja statističkog odgovora na ankete koji se potom dalje javno objavljuju, bez mogućnosti da se vidi pojedinačan odgovor, kao i za obavještavanje korisnika o važnim pitanjima za mlade.

  Date lične podatke Rukovalac ne koristi u druge svrhe, a izgrađenim sistemom zaštite spreča-va njihovu eventualnu zloupotrebu.


Posebna vrsta ličnih podataka

 Posebni lični podaci su naročito osetljivi podaci poput podataka o tvom zdravstvenom stanju, seksualnom životu i seksualnoj orijentaciji, vjerskom opredeljenju, rasnom ili etničkom porijeklu, političkom mišljenju, i drugim podacima koje predviđa Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovina ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr. , u daljem tekstu „Zakon“). Dakle, posebni lični podaci koje od tebe preko Platforme prikupljamo su podaci o tvom zdravstvenom stanju kroz pitanje o eventualnom invaliditetu ili pitanja u anketama koja se odnose na tvoje mentalno ili fizičko zdravstveno stanje.

 Pravni osnov prikupljanja ličnih podataka

 Sve tvoje lične podatke, prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Zakonom, Politikom privatnosti a na osnovu tvoje saglasnosti za obradu tvojih ličnih podataka, koju nam daješ prije započinjanja prikupljanja tvojih ličnih podataka i nakon što se upoznaš sa ovom Politikom privatnosti.

 Ti ćeš, kao novi U-Reporter, dobiti poruku sa pitanjem da li se slažeš da se tvoji odgovori iz ankete koriste za potrebe statistike i projekte UNICEF-a u skladu sa Politikom privatnosti (pri čemu se komunicira link koji vodi ka politici privatnosti). Potvrdan odgovor označava da je ispitanik saglasan i upoznat sa politikom privatnosti, dok oni koji odgovore sa NE ne ulaze u bazu U-Reportera i njima ne šaljemo ankete ili druge informacije.


Ukoliko imaš navršenih 15 godina možeš samostalno dati pristanak za obradu svojih ličnih podataka u korišćenju usluga informacionog društva.

 Imaš pravo da se u svakom trenutku predomisliš i opozoveš svoj pristanak za obradu ličnih podataka. Opoziv pristanka se vrši slanjem poruke STOP. Nakon opoziva pristanka, dalja obrada tvojih ličnih podataka je nedozvoljena. Opoziv pristanka međutim, ne utiče na dopuštenost obrade ličnih podataka prije opoziva. U slučaju opoziva saglasnosti, dalja obrada tvojih ličnih podataka biće obustavljena.

 4. Deljenje tvojih podataka sa drugim licima


 Lični podaci koje prikupimo od tebe u skladu sa Politikom Privatnosti neće biti deljeni ni sa kim drugim i pristup njima imaće samo ovlašćeno lice Rukovaoca. Ovim putem napominjemo da saradnici koji pružaju tehničku podršku Platformi nemaju pristup tvojim ličnim podacima. Budući da server na kome se čuvaju tvoji lični podaci sa ove Platforme može biti lociran van naše zemlje, postarali smo se da lokacija takvog servera smije biti isključivo u onim državama koje imaju obezbjeđeni primjereni nivo zaštite ličnih podataka, u skladu sa svim primjenjivim propisima.


Deljenje podataka u skladu sa zakonom


Tvoji lični podaci mogu biti učinjeni dostupnim drugim primaocima isključivo ako nas na to obavezuje neki zakon ili drugi propis u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da su odgovori koje si dao na ankete statistički obrađeni i anonimizirani te isti ne predstavljaju lične podatke.5. Čuvanje tvojih ličnih podataka bezbjednim

 Primenjujemo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacione mjere da zaštitimo tvoje lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja, izmjene, uništenja i gubitka. Lica koja imaju pristup tvojim ličnim podacima su posebno ovlašćena za to kod Rukovaoca.

6. Rok čuvanja ličnih podataka


Lični podaci koje prikupimo od tebe u skladu sa ovom Politikom privatnosti čuvaće se do ispunjenja svrhe za koju je platforma formirana. Nakon toga ličnih podataka biće trajno obrisani.

 Ukoliko sam opozoveš pristanak, porukom STOP ili nam pošalješ email kojim želiš da povučeš svoje lične podatke sa platforme, dalja obrada tvojih ličnih podataka biće obustavljena.


 7. Tvoja prava i obaveze Imaš mnoga prava u vezi sa tvojim ličnim podacima koji su kod nas. Ispod smo ih nabrojali kako bi ti bila jasnija:

 · Pravo na pristup tvojim ličnim podacima: Imaš pravo da tražiš pristup kopiji ličnih podataka koje držimo o tebi, zajedno sa informacijom o tome:


o koje od tvojih ličnih podataka koristimo,

 o zašto ih koristimo, o sa kim ih dijelimo,

 o koliko dugo ih čuvamo,

 o da imaš pravo na ispravku, brisanje, ograničavanje obrade, prigovor i pritužbu Povereniku (više o tim pravima u daljem tekstu),

o i da li su tvoji podaci korišćeni za bilo kakvo automatizovano donošenje odluka.

 Zahtjev za pristup je besplatan.

 · Pravo na prigovor: Ukoliko smatraš da nešto nije u redu sa tim kako se odnosimo prema tvojim ličnim podacima, u svakom trenutku možeš da uložiš prigovor u vezi sa tim. Molimo te da nas kontaktiraš na imejl adresu ili brojeve telefona koje smo naveli u daljem tekstu, kao i da u tom slučaju navedeš što više detalja o svom prigovoru.

 · Pravo na opoziv saglasnosti: Kao što smo te već obavestili u ovoj Politici Privatnosti, mi obrađujemo tvoje podatke na osnovu tvoje saglasnosti. U svakom trenutku svoju saglasnost možeš povući, u kom slučaju mi prestajemo sa daljom obradom tvojih ličnih podataka. Molimo te da imaš na umu da ukoliko iskoristiš ovo pravo, to ne znači da smo tvoje lične podatke pre povlačenja saglasnosti prikupljali i držali nezakonito i to neće uticati na raniju obradu koja je vršena u skladu sa tvojom saglasnošću.

 · Pravo na ispravku tvojih ličnih podataka: Možeš da tražiš od nas da promijenimo ili dopunimo sve netačne ili nepotpune lične podatke koji se čuvaju o tebi. · Pravo na brisanje tvojih ličnih podataka: Možeš da tražiš od nas da izbrišemo tvoje lične podatke ako nam za svrhu zbog koje smo ih prikupili više nisu potrebni (za svrhu obrade vrati se na sekciju 3), ili u bilo kom drugom slučaju kada to od nas zatražiš, a mi ćemo po istom zahtevu postupiti bez nepotrebnog odlaganja.

 · Pravo na prenosivost tvojih ličnih podataka: Možeš da tražiš od nas da tebi ili nekom drugom prenesemo sve ili neke od ličnih podataka koje imamo o tebi, na način i u obliku da se mogu lako prenijeti.

 · Pravo na ograničavanje obrade tvojih ličnih podataka: Ukoliko ne želiš da tvoje lične podatke obrišemo u skladu sa tvojim pravom na brisanje, možeš da tražiš od nas da njihovu obradu ograničimo. U ovom slučaju obustavićemo sve aktivnosti u vezi sa tvojim ličnim podacima, do razrešenja tvog zahtjeva u vezi sa daljim postupanjem.

 · Automatizovano donošenje odluka i profilisanje: Automatizovano donošenje odluka i profilisanje se dešava kada kompjuter koristi tvoje lične podatke da donese odluku bez ljudske intervencije. Obavještavamo te da se na tvoje lične podatke koje prikupljamo u skladu sa ovom Politikom privatnosti ne primjenjuje ovakav način donošenja odluka. Ipak, dužni smo da te obavestimo da imaš pravo da ne budeš podvrgnut/a automatizovanim odlukama (uključujući i profilisanje) koje će imati bilo kakav značajan uticaj na tebe, osim ako nam nisi dao/la svoju eksplicitnu saglasnost za tako nešto, ukoliko je takvo donošenje odluka neophodno za izvršenje ugovora između tebe i nas ili je na drugi način dozvoljeno Zakonom i drugim primenjivim propisima. Ponavljamo da trenutno ne sprovodimo nikakvo automatsko donošenje odluka (uključujući i profilisanje), niti imamo namjeru da tako nešto radimo u budućnosti.

 Ako želiš da iskoristiš bilo koje od ovih prava, uložiš prigovor, ili dobiješ dodatne informacije o nama i o načinu na koji se staramo o ličnim podacima koji su nam povjereni, to možeš da učiniš tako što ćeš nas kontaktirati putem sledeće imejl adrese: sarajevo@unicef.org.

 Kako bismo bili sigurni da iza podnijetog zahtjeva stojiš ti, prije postupanja po njemu možemo da ti zatražimo neki dokaz o identitetu. Ukoliko nam prilikom takvog dostavljanja dokaza o identitetu otkriješ ili na drugi način učiniš dostupnim neki lični podatak, obaveštavamo te da se takvi lični podaci neće nigdje čuvati, već će biti obrisani istog trenutka kada se uvjerimo da iza podnijetog zahtjeva zaista stojiš ti.

 U našoj zemlji postoji institucija koja se između ostalog bavi i zaštitom ličnih podataka svih građana Bosne i Hercegovine. Ta institucija zove se Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu ćemo ga zvati „Agencija“, a više o tome čime se sve bavi ovaj organ možeš videti na www.azlp.ba). Ukoliko imaš pritužbu u vezi sa prikupljanjem i obradom svojih ličnih podataka, možeš se u vezi sa tim odmah i direktno obratiti Agenciji, na imejl adresu: azlpinfo@azlp.ba.

 Kao lice čiji se lični podaci obrađuju imaš obavezu da na platformu unosiš samo tačne podatke o sebi. Takođe, imaš obavezu ažuriranja podataka, odnosno unosa na platformu novih činjenica koje se odnose na tebe, a sve to onog časa kada se te činjenice pojave.

 Ako imaš bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka možeš nas kontaktirati:


 E-mail: sarajevo@unicef.org

 Adresa: Zmaja od Bosne b.b., 71240 Sarajevo

Pogledajte kako se glas mladih koristi za stvaranje pozitivne društvene promjene.
Istraži angažman
UNICEF logo